Razpisi

 

1.3.2019

Svet zavoda Goriške lekarne Nova Gorica

Rejčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica

 

Razpisuje delovno mesto

 

Direktorja (m/ž) Goriške lekarne Nova Gorica

Kandidat(ka) mora izpolnjevati pogoje določene v tretjem odstavku 33. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1, Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17), odloku in statutu zavoda Goriške lekarne Nova Gorica, in sicer:

 • ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu najmanj druge stopnje, oziroma ima raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje;
 • je nosilec lekarniške dejavnosti;
 • ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih;
 • ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju lekarniške dejavnosti;
 • ni hkrati član sveta zavoda istega ali drugega javnega lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovarstvenega zavoda;
 • ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelovanja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, nima lastniškega deleža ali lastništva z možnostjo vpliva pri proizvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je s temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe;
 • ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in
 • je državljan Republike Slovenije.

 

Kandidat za direktorja prijavi na razpis priloži življenjepis in program dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje.

 

Prijava mora vsebovati:

 1. dokazilo o izpolnitvi pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 2. pisno izjavo kandidata, da ni hkrati član sveta zavoda istega ali drugega javnega lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovarstvenega zavoda;
 3. pisno izjavo kandidata, da ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelovanja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, nima lastniškega deleža ali lastništva z možnostjo vpliva pri proizvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je s temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe;
 4. dokazilo, iz katerega je razvidno, da prijavljeni kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ali pisno izjavo, da za namen tega razpisa dovoljuje Goriški lekarni Nova Gorica pridobitev podatka o izpolnjevanju tega pogoja iz uradnih evidenc;
 5. dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu;
 6. dokazilo, da je kandidat državljan Republike Slovenije;
 7. pisno izjavo delodajalca ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno, da ima kandidat najmanj pet let delovnih izkušenj na področju lekarniški dejavnosti;
 8. pisno izjavo delodajalca ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno, da ima kandidat najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih;
 9. življenjepis;
 10. program dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje.

 

Izbrani kandidat(ka) bo imenovan(a) za dobo petih let.

 

Rok za prijavo kandidatov je 8 dni od dneva objave razpisa.

 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo kandidati v 8 dneh od dneva objave razpisa na naslov: Goriška lekarna Nova Gorica – Svet zavoda, Rejčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica, s pripisom »Prijava na javni razpis za direktorja – NE ODPIRAJ«

 

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po objavi razpisa.

 

Naši galenski izdelki

Zel bele omele se tradicionalno uporablja v čajih proti zvišanemu krvnemu tlaku.
Ribje olje je bogat vir vitamina D, vitamina A ter nenasičenih maščobnih kislin.
Kamilico uporabljajte: - notranje proti krčem v prebavilih, proti napenjanju in...
Hladilno mazilo pomirja, preprečuje manjše izpuščaje in draženje kože dojenčkov...